Välkommen till Skolan och kyrkan! Vi vill inspirera och stöda samarbetet mellan skolor och församlingar.

Samarbetskorgar

Riktlinjer för kyrkans fostran

En av kyrkans grundläggande uppgifter är fostran. Kyrkan vill möjliggöra och stöda tillväxt för hela människan under hela livscykeln. Kyrkans fostran framgår i ”Vår kyrka – vi växer tillsammans” –riktlinjer för fostran 2015.  Några viktiga exempel på hur man tänker och vad man strävar efter: dopet är utgångspunkten människan är en helhet (fysisk, psykisk och […]… LÄS MER

En gemensam värdegrund

Skolans och kyrkans grunduppgifter möts i en gemensam värdegrund. Samarbete mellan skolan och kyrkan bygger på att de mycket långt delar samma grundvärderingar. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (s. 14) står det: ”Den grundläggande utbildningen bygger på övertygelsen om att barndomen har ett egenvärde. Varje barn är unikt och värdefullt i […]… LÄS MER

Allmänt om värdefostran

Skolan är en viktig värdefostrare i det finländska samhället. Det är av avgörande betydelse vilken värdegrund och människosyn som skolsystemet grundar sig på. Finland har godkänt både FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Där fastslås varje enskild människas okränkbara värde. De mänskliga rättigheterna har en stark koppling till en […]… LÄS MER

Skolans religiösa evenemang

Religionsfrihetslagen tryggar inte enbart en negativ religionsfrihet det vill säga en frihet från religion, utan även en positiv religionsfrihet som innebär individens frihet att tro och utöva sin tro. Det är utifrån principen om positiv religionsfrihet som skolan ordnar religiösa evenemang. Ofta sker det i samarbete med församlingar. Skolgudstjänster eller religiösa morgonsamlingar är exempel på […]… LÄS MER

Morgonsamling med församlingen

När en representant från församlingen kommer och håller morgonsamling är tillfället till sin karaktär ett religiöst evenemang. I morgonsamlingen kan psalmsång, andlig musik, bön och bibelläsning ingå. För att församlingens morgonsamlingar ska vara en naturlig del av skolans arbetsordning är det bra om det finns en viss regelbundenhet. Skolan kan också då lättare ordna ett […]… LÄS MER

Skolgudstjänster

Skolgudstjänster är mest meningsfulla om församlingen och skolan planerar dem tillsammans. Trots att skolgudstjänsterna firas i en kyrka är det fråga om ett religiöst evenemang som ingår i skolans verksamhet. Eftersom gudstjänstdeltagande är en form av religionsutövning är det viktigt att skolan ordnar en meningsfull parallell verksamhet för de elever som inte deltar. Man kan […]… LÄS MER

Undervisning i egen religion

Samhället ansvarar för religionsundervisningen i skolorna. Undervisningen i skolan har som mål att ge en bred allmänbildning och verktyg för att förstå och diskutera religion och livsåskådning. Religionsundervisningen i skolorna är inte konfessionell och innehåller inte heller religionsutövning fastän den kallas ”undervisning i egen religion”. Med stöd i religionsfrihetslagen och FN:s barnkonvention tar undervisningen hänsyn […]… LÄS MER

Kulturell mångfald och kulturell kompetens

I dag kommer vi i kontakt med andra kulturer både i vår närmiljö och genom sociala medier. Via internet kan vi förflytta oss till främmande platser och kulturer från det egna hemmet eller klassrummet. Vårt samhälle är mera pluralistiskt idag. Många människor flyttar hit från andra delar av världen, och tvärtom. Olika kulturer innebär också […]… LÄS MER

Kyrkopedagogik – att uppleva kyrkan med alla sinnen

Kyrkopedagogik är en icke konfessionell metod då elever får uppleva  och utforska kyrkorummet med alla sina sinnen. Det var Tyskland som först började med kyrkopedagogik där den blivit populär de senaste 15 åren och har därifrån spridit sig till de nordiska länderna. Kyrkopedagogik: öppnar kyrkorna för alla människor oavsett deras religiösa bakgrund arbeta med upplevelser […]… LÄS MER

Vad är lovligt i fråga om religion i skolan?

VAD ÄR LOVLIGT I FRÅGA OM RELIGION I SKOLAN? Länkar till gällande lagar, förorningar och anvisningar hittar du längst ner i det här dokumentet! Om du vill diskutera vad som är möjligt gällande religion i skolan kan du gärna ta kontakt med helena.salenius@evl.fi! UTBILDNINGSSTYRELSENS ANVISNINGAR OM RELIGION I SKOLAN BYGGER PÅ GRUNDLAGEN OCH RELIGIONSFRIHETSLAGEN Var […]… LÄS MER

Samarbete vid kris

Församlingen vill vara en tillgång i skolans vardag, fest och vid kris – om skolan så vill. När man har ett nära samarbete lär man känna varandra. Då är det lättare att ta kontakt när en kris eller svår situation uppstår. En kris kommer alltid överraskande och berör både barn och skolans personal. Då är […]… LÄS MER

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Skolbarn behöver både en trygg start på dagen och en trygg eftermiddag. Därför är morgon- och eftermiddagsverksamheten en verksamhetsform som riktar sig till elever i åk 1–2 och även till elever på andra klasser som fått beslut om särskilt stöd. Eleverna behöver kompetenta, trygga vuxna ledare som är närvarande och ser och hör dem i […]… LÄS MER

Skolans klubbverksamhet

Kommunerna har sedan 2008 kunnat ansöka om statsbidrag för att ordna klubbar i skolor för barn och unga inom den grundläggande utbildningen. Målet med att utveckla skolornas klubbverksamhet är att kunna erbjuda en mångsidig fritidsverksamhet, som stödjer barns och ungas växande. Därmed ökar barns och ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter, stärker den sociala gemenskapen och deltagandet […]… LÄS MER

Välsignelse vid skolstart

Församlingar erbjuder välsignelse vid skolstarten på många orter. Ibland kan välsignelsetillfället vara ett tillfälle som skolan och församlingen planerar och genomför gemensamt. I de flesta fall är välsignelse vid skolstart något som församlingen ensam ansvarar för. Församlingarna bjuder in skolbarn och deras familjer samt faddrar när välsignelsen ordnas. Det vanligaste är att välsignelse inför skolstart […]… LÄS MER

Bearbeta sorg i klassen

En sorgeprocess har många olika faser. Det här materialet kan hjälpa läraren att bearbeta sorgen när ett dödsfall hänt eller när en kris uppstått. I klassen När ett dödsfall inträffar är det viktigt att eleverna får vara med och påverka hur minnet av den döda ska ihågkommas. Elevens sittplats eller om inte en sådan finns […]… LÄS MER

Ett samarbetsavtal gör samarbetet tydligare

Ett samarbetsavtal definierar församlingens och kommunens samarbete i småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen. För kontinuitetens skull och för att befästa det goda samarbetet är det bra att göra ett samarbetsavtal. Avtalet underlättar också det fortsatta samarbetet då det sker förändringar i personalen.Samarbetsavtalet bygger på gällande lagstiftning och den lokala planen för småbarnspedagogik och skolornas […]… LÄS MER

Länkar

Allmänna länkar om märkesåret Ev.luth.kyrkan i Finland Åbo stads och församlingars officiella webbsida för märkesåret Svenska kyrkans sidor Sida av Luther entusiaster (Peter Strömmer och Göran Agrell) Den danska folkkyrkan (Folkekirke)   Den världsvida kyrkan Lutheran Theology in 90 Seconds at the 2012 ELCA Youth Gathering   LWF Assembly 2017 | Our Namibian Hosts (a glimpse of […]… LÄS MER

Psalmer i undervisningen

  Ett av skolans uppdrag är att eleverna ska få bekanta sig med traditioner som hör ihop med fester och högtider som är en del av den finländska kulturen. I den lutherska traditionen har psalmsången och musiken alltid haft en viktig roll, ofta knuten till högtider. Musiken är ett språk som är allmänmänskligt. Både yngre […]… LÄS MER

Luther och reformationen

Berättelsen om Martin Luther Tipspromenad om Martin Luther Teser idag: Martin Luther publicerade 95 teser mot avlatshandeln 31.10. 1517. En del människor trodde att det var möjligt att köpa nåd. Luther skrev i sina teser att Guds nåd inte är en handelsvara. Nåden är en gåva.Luthers teser satte igång en händelsekedja som vi kallar reformationen. […]… LÄS MER

Att hitta sin egen plats

Med hjälp av drama och lösningsorienterade metoder kan eleverna bearbeta olika situationer där någon har blivit lämnad utanför, blivit sårad eller mobbad. Elever har skapat berättelserna. Materialet lämpar sig för åk 1-6. Att hitta sin egen plats – beskrivning av uppgifterna och materialet Tre berättelser om att bli mobbad Känslokort Behovsord Rollfigurer Pratbubblor… LÄS MER

Liknelse för vår tid. Vem är min medmänniska?

Bibeln eller delar av den har blivit översatt till 2500 språk. När språket förändras behövs nya översättningar för att berättelsernas tidlösa budskap kan förstås. Liknelsen om den barmhärtige samariern är en av de kändaste berättelserna i Nya Testamentet. Hur kunde en berättelse med samma budskap se ut om handlingen utspelade sig i vår tids samhälle, i vår skola […]… LÄS MER

Församlingens anställda kan vara en värdefull resurs i skolan

I många skolor skulle det behövas flera vuxna. Många av församlingens ungdomsarbetsledare skulle gärna delta i skolans vardag på olika sätt. Ta vara på de resurser samarbete medför! Det finns många olika sätt att samarbeta! Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar, som skapar […]… LÄS MER

Psalmedaljeskoj

Psalmedaljeskoj är att sjunga tillsammans att jobba med psalmer i skolan på ett roligt sätt att samarbeta till nytta för både skola och församling att lära känna en betydelsefull del av vårt lands musikkultur Psalmedaljeskoj är samtidigt också en pinsjakt, som gör deltagandet mera målinriktat och ger motivation till att lära sig mera. Det ska […]… LÄS MER

Utforska rummet – kulturarvet som lärmiljö

Skolan i dag betonar vikten av att utnyttja olika lärmiljöer i det lokala samhället. Kyrkorum och heliga rum i olika trosinriktiningar hör till vårt kulturarv. Det finns ett välgenomtänkt pedagogiskt material för klasslärare och ämneslärare som kan användas vid studiebesök. Utforska rummet – materialet erbjuder verktyg för att bygga upp en lärprocess i ett kulturellt […]… LÄS MER

Staffettkarnevalen

KOM OCH TRÄFFA OSS FRÅN KYRKAN PÅ STAFETTKARNEVALEN! I KYRKANS TÄLT FINNS AKTIVITETER FÖR BARNEN! Snart är det igen dags för Stafettkarnevalen på Olympiastadion! Hoppas vi ses där! Vid kyrkans tält kan du träffa församlingsanställda och personal från Kyrkans central för det Mer information: helena.salenius@evl.fi, 050- 4343192… LÄS MER

Utforska bilden – uppleva, tolka, samtala och skapa

Materialet Utforska bilden ger verktyg för att uppleva, utforska och tolka konstverk och även producera egna bilder utifrån dem. I det material som finns översatt till svenska ingår Nattvarden (Leonardo da Vinci), Adams skapelse (Michelangelo) och Dödens trädgård (Hugo Simberg).  De här konstverken ger fina möjligheter till samtal kring existentiella, religiösa- och åskådningsmässiga frågor. Samtidigt […]… LÄS MER

Bibeläventyret

Bibeläventyret – en röd tråd genom Bibeln En ny utbildning kring GT ordnas på Lärkkulla inom ramen för Kyrkans personalutbildning. Andreas Hultsten, Nationell ledare för Bibeläventyret i Sverige fungerar som utbildare. Se https://www.borgastift.fi/kalender/bibelaventyret-gamla-testamentet-2-sp-2/   För mera information läs mera här: Bibeläventyret  I Bibeläventyret presenteras berättelserna i Bibeln på ett medryckande och engagerande sätt samtidigt som […]… LÄS MER

Idéer för undervisning

Här kommer några tips på material för undervisning Material om kyrkans internationella arbete till skolor Finska missionssällskapet har producerat ett material som behandlar människovärde och mänskliga rättigheter och som berör speciellt dem som lever i fattigdom och som diskrimineras. På de högre årskurserna behandlas också anpassningen till klimatförändringarna. Materialet lämpar sig för undervisning i följande […]… LÄS MER

Veckan för barnets rättigheter

Veckan för barnets rättigheter infaller i år 15-21.11 2021. Internationella barndagen firas i Finland och runt om i världen årligen den 20.11 till ära av att FN:s konvention om barns rättigheter godkändes. Tema för veckan 2021 är barnets rätt till gott bemötande, ”Jag är betydelsefull, du är betydelsefull”.  Kampanjen #JagÄrBetydelsefull #DuÄrBetydelsefull #RättTillGottBemötande #BarnetsRättigheter betonar barnets […]… LÄS MER

Religiösa symboler för fem världsreligioner

Fem världsreligioner       Dem här bilderna av religiösa symboler och föremål är tagna av Kyrkostyrelsens fotograf Aarne Ormio.  De kan fritt användas i undervisningen. I filen nedan finns förklaringar till bilderna. BILDTEXTER till religiösa symboler … LÄS MER

Frågesport om ”Vad gör man på påsken?”

FRÅGESPORT TILL PÅSKVIDEON “VAD GÖR MAN PÅ PÅSKEN?”    Det här är en frågesport som baserar sig på videon “Vad gör man på påsken?” De korrekta svaren är svärtade.     1.Hunden som är försvunnen heter a. Barbro  b. Doris  c. Helga    2.Mannen som letar efter sin hund jobbar som  a. kyrkvaktmästare  b. hundskötare  c. biskop    3.Påskägg är en bild för  a. livet  b. kyrkan  c. naturen    4.Ett tomt äggskal är en bild för att  a. Jesus fick liv och kom ut ur graven   b. man fått äta sig mätt efter fastetiden  c. livet tar slut då Jesus dör    5.Påskliljor och påskgräs är en bild för   a. […]… LÄS MER

Kristna symboler och bilder

Kristna symboler och bilder  Bakom länken finns både text och bild, nedan bara texten. Alfa och omega: Alfaoch omega är det grekiska alfabetets första och sista bokstav. I Upp. 1:8 beskriver sig Herren Gud som alfa och omega, d.v.s. alltings början och fullbordan. Då man idag säger att något är ”A och O” menar man […]… LÄS MER

Utbildningsstyrelsens nya Anvisningar om religion i skolan, 19.9 2022

Utbildningsstyrelsen har den 19.9 2022 publicerat nya anvisningar för religion i skolan. De gäller bl.a. religions- och livsåskådningsundervisningen gemensamma fester religiösa evenemang. Länken till anvisningarna för förskolan och den grundläggande utbildningen hittar du här. Länken till anvisningar för gymnasiet hittar du här. I broschyren Samarbetskorgar beskrivs möjligheterna till samarbete mellan skolan och kyrkan. Broschyren, som […]… LÄS MER

Församlingens anställda kan vara en värdefull resurs i skolan

I många skolor skulle det behövas flera vuxna. Många av församlingens ungdomsarbetsledare skulle gärna delta i skolans vardag på olika sätt. Ta vara på de resurser samarbete medför! Det finns många olika sätt att samarbeta! Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar, som skapar […]… LÄS MER

Staffettkarnevalen

KOM OCH TRÄFFA OSS FRÅN KYRKAN PÅ STAFETTKARNEVALEN! I KYRKANS TÄLT FINNS AKTIVITETER FÖR BARNEN! Snart är det igen dags för Stafettkarnevalen på Olympiastadion! Hoppas vi ses där! Vid kyrkans tält kan du träffa församlingsanställda och personal från Kyrkans central för det Mer information: helena.salenius@evl.fi, 050- 4343192… LÄS MER

Utbildningsstyrelsens nya Anvisningar om religion i skolan, 19.9 2022

Utbildningsstyrelsen har den 19.9 2022 publicerat nya anvisningar för religion i skolan. De gäller bl.a. religions- och livsåskådningsundervisningen gemensamma fester religiösa evenemang. Länken till anvisningarna för förskolan och den grundläggande utbildningen hittar du här. Länken till anvisningar för gymnasiet hittar du här. I broschyren Samarbetskorgar beskrivs möjligheterna till samarbete mellan skolan och kyrkan. Broschyren, som […]… LÄS MER

Ett samarbetsavtal gör samarbetet tydligare

Ett samarbetsavtal definierar församlingens och kommunens samarbete i småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen. För kontinuitetens skull och för att befästa det goda samarbetet är det bra att göra ett samarbetsavtal. Avtalet underlättar också det fortsatta samarbetet då det sker förändringar i personalen.Samarbetsavtalet bygger på gällande lagstiftning och den lokala planen för småbarnspedagogik och skolornas […]… LÄS MER

NYTTIGA SIDOR

SÖK I PSALMBOKEN

SÖK I BIBELN