Samarbetsavtal med kommunen

Förslag på kontrakt för samarbete mellan utbildningsanordnare och församlingen.

Kyrkostyrelsen har tillsammans med Utbildningsstyrelsen (UBS) utarbetat ett samarbetsavtal som kan utgöra grunden för samarbetet mellan utbildningsanordnaren i kommunen och församlingen. För att ett smidigt samarbete ska fungera på längre sikt är det bra att uppgöra ett samarbetsavtal. Initiativ till avtal kan komma från endera parten men det är alltid de i ledande ställning som avgör om processen sätts igång. Texten i avtalet kan utgöra ett stöd i samtalet.

Ett mångsidigt samarbete kan uppgöras på olika nivåer:

A-del Samarbetsavtal mellan kommunens utbildningsanordnare och församlingens högsta ledning. Mål och förutsättningar beskrivs samt riktlinjer gör samarbetet dras upp. 2016_Samarbetsavtal mellan utbildningsanordnaren och församling.(docx)

B-del Lokala verksamhetsplaner för samarbetet uppgörs, t.ex kan man planera och utgå från samarbetskorgarna när man uppgör samarbetet. Hur ser samarbetet ut? Innehåll?

C-del Beskrivningar för verksamhetsplaner/årsklocka för enskilda enheter. Var, när, hur, vem?

På finskt håll har man redan tidigare gjort samarbetsavtal mellan församlingen och anordnaren av undervisning och småbarnspedagogik i kommunen. Sådana avtal finns t.ex. i Esbo, Lahtis och Seinäjoki. Fördelen med ett skriftligt avtal är att man gemensamt kommer överens om hur samarbetet ser ut. En annan fördel är att kontinuiteten bibehålls och samarbetet blir inte så personbundet.

De församlingsanställda som jobbar med skolsamarbete behöver tillsammans med personalen fundera på hur församlingen kan vara en resurs. På många håll vill skolorna ha ett sådant samarbete där alla barn och ungdomar kan delta. Samarbetskorgarna visar på olika slags möjligheter, inte enbart andakter och gudstjänster som innebär att det behövs ett parallellt program för de som inte får eller vill delta. I de nya anvisningarna från UBS heter det Utbildningsanordnaren kan också besluta att religiösa evenemang och förrättningar inte ordnas under den arbetstid som anges i skolans arbetsplan.” Därför är det viktigt att tänka i nya banor och se möjligheter i andra samarbetsformer än religionsutövning.

 

Som samarbetspart till skolor behöver församlingen vara lyhörd för personalens och vårdnadshavarnas önskemål. Lagar och anvisningar ger alla möjlighet till samarbete, men parterna måste tillsammans med klarlägga spelregler och formerna för samarbetet. När det finns en genomskinlighet i samarbetet kan alla känna sig trygga.


pdf liite

Modell för samarbetsavtal

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)