Lagstiftning i anslutning till religionsundervisningen

Religionsundervisningen ger eleverna kunskaper, färdigheter och erfarenheter, som de kan använda för att skapa sin egen identitet och livsåskådning. I skolorna i Finland får eleverna ”undervisning i sin egen religion”.

Begreppet ”konfessionell religionsundervisning” är alltså inte längre adekvat för religionsundervisningen i Finland. Undervisningen ges i den religion till vilken majoriteten av eleverna hör (evangelisk-luthersk eller ortodox religionsundervisning). Utbildningsanordnaren (i de flesta fall kommunerna) är skyldig att ordna undervisning i den egna religionen om det finns minst tre evangelisk-lutherska eller ortodoxa elever som inte undervisas i majoritetsreligionen.

Egen religion eller livsåskådningskunskap

På vårdnadshavarnas begäran bör undervisning i den egna religionen ordnas för religionen för minst tre elever som hör till ett annat religionssamfund och som inte deltar i undervisningen i majoritetsreligionen. Om en elev hör till mer än ett religionssamfund avgör vårdnadshavarna i vilken religionsundervisning eleven deltar.

För de elever som inte hör till något religionssamfund och inte deltar i majoritetsreligionsundervisningen, eller i vars egen religion det inte ordnas undervisning, har rätt till livsåskådningskunskap, om antalet elever uppgår till minst tre.

De elever som hör till Evangelisk-lutherska och Ortodoxa kyrkan deltar alltid i respektive religionsundervisning. Också elever som hör till ett annat religionssamfund eller till inget samfund alls får delta i majoritetens religionsundervisning.

Om elevantalet är för litet för att det ska ordnas undervisning i en religion kan föräldrarna själva ta ansvar för undervisningen. Eleven befrias då från skolans religionsundervisning och får inte heller något vitsord i det ämnet.

Också minoriteter har rätt till sin egen religion

För den grundläggande utbildningen finns, förutom i evangelisk-luthersk och ortodox religionsundervisning, läroplaner också för elva andra religioner (bl.a. judendom, islam, buddism och katolicism). För gymnasiet finns läroplaner för åtta andra religioner. För närvarande ges i praktiken inte undervisning i alla dessa. Antalet elever som studerar islam har emellertid nått samma nivå som antalet elever inom ortodox religionsundervisning.

Undervisning i enlighet med läroplansgrunderna är inte religionsutövning

Den nya religionsfrihetslagen i Finland trädde i kraft 1.8.2003. Samtidigt stadfästes lagen om ändring av 13 § i lagen om grundläggande utbildning (454/2003). Det här påverkade skolans verksamhet. Följderna för undervisningen i religion och livsåskådningskunskap och för skolans verksamhet på grund av ändringarna i religionsparagrafen i lagen om grundläggande utbildning behandlas i Utbildningsstyrelsens uppdaterade anvisningar från 2014 (16.9.2014, Dno 3/012/2014 och Dno 4/012/2014).

Vid beredningen av den nya religionsfrihetslagen konstaterades att den nya formuleringen, då ”undervisning i elevens egen religion” ersatte uttrycket ”konfessionell religionsundervisning”, inte ändrade undervisningens mål och innehåll.

Formerna och sätten för religionsutövning hör till undervisningen

Undervisning i den egna religionen utgör inte sådan religionsutövning som avses i grundlagen. Däremot ansåg Grundlagsutskottet (GrUB 10/2002) att det hör till undervisningen att man bekantar sig med formerna för utövande av den egna religionen, som till exempel böner och psalmer, eller genom studiebesök där eleverna bekantar sig med religiösa handlingar. All verksamhet måste dock vara pedagogiskt motiverad.

Utöver det kan skolorna ordna religiösa evenemang (bland annat skolgudstjänster) och följa religiösa traditioner (som bordsbön), men som regelbundet återkommande räknas de som religionsutövning och kan inte anses vara en del av religionsundervisningen.

 

Direktlänkar

Grundlagsutskottets betänkande 10/2002 rd

Kulturrutskottets utlåtande 14/2002 rd

Lag om ändring av 13 § lagen om grundläggande utbildning (454/2003)


pdf liite

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

pdf liite

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang i gymnasiet

docx liite

Undervisningspolitisk artikel av Sabina Mulari om religionsundervisningen

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)