Religionsfrihetslagen

Var och en har rätt att bekänna sin tro, uttrycka sin övertygelse och utöva sin religion individuellt och tillsammans med andra. Religionsfrihet är en grundrättighet. Den ger varje finländare rätt att höra till vilket religionssamfund han eller hon vill, eller att låta bli.

Gå till den här sidan om du söker information om religionsutövning i skolan.

Gå till den här sidan om du söker information om lagstiftning gällande religionsundervisningen.

Gå till den här sidan och dess undersidor om du söker information om grunden för värdefostran.

Grundlagen skapar grunden

11 § Finlands grundlag:

”Var och en har religions- och samvetsfrihet. Till religions- och samvetsfriheten hör rätten att bekänna sig till och utöva en religion, rätten att ge uttryck för sin övertygelse och rätten att höra till eller inte höra till ett religiöst samfund. Ingen är skyldig att mot sin övertygelse ta del i religionsutövning."

Religionsfrihetslagen har både en positiv och en negativ sida, d.v.s. rätten att utöva respektive låta bli att utöva religion. Frihet till och frihet från religion.

Religionsfrihet är en grundrättighet i överensstämmelse med Finlands grundlag. Samtidigt är den en väsentlig mänsklig rättighet som bland annat ingår i Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är på statens ansvar att trygga religionsfriheten och att skapa förutsättningar för att den fullföljs.

Religionsfrihetslagen definierar hur lagen tillämpas

Den nuvarande religionsfrihetslagen trädde i kraft 1.8.2003. Den ersatte religionsfrihetslagen från år 1922.

1 § Religionsfrihetslagen:

"Syftet med denna lag är att trygga utövandet av den religionsfrihet som föreskrivs i grundlagen. Dessutom finns i lagen bestämmelser om bildande av ett registrerat religionssamfund och om grunderna för dess verksamhet."

I religionsfrihetslagen ses religionen inte bara som ett individuellt val utan också som en del av ett samfunds tradition. Redan i 1 § mom 2 nämns evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet.

 

Länkar till lagar

Finlands grundlag 11.6.1999/731

Religionsfrihetslagen 2003

Religionsfrihetslagen 1922

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)