Utbildningsstyrelsen uppdaterade sina anvisningar 12.1. 2018

Efter att planen för småbarnspedagogiken trädde i kraft 1.8. 2017 har Utbildningsstyrelsen (UBS) 12.1. 2018 för första gången kommit med anvisningar för åskådningsfostran och anordnandet av religiösa evenemang inom småbarnspedagogiken. Se anvisningarna här. I samband med det har UBS också uppdaterat anvisningarna för förskolan, den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen. Anvisningarna för skolorna följer mycket långt de tidigare anvisningarna från hösten 2014.

Traditionella fester

UBS konstaterar att vi i våra skolor firar traditionella högtider såsom julfest, vårfest och självständighetsdagen. Det är utbildningsanordnaren som besluter om festerna och deras innehåll. ”Festerna kan också ha religiösa inslag. Sådana festtraditioner är en del av den finländska kulturen. En fest som eventuellt inkluderar en enstaka psalm gör inte att festen i den religiösa toleransens namn kan betraktas som ett evenemang där religion utövas.”, heter det i anvisningarna. Här betonas också samarbete med hemmen och vikten av information.

Skolorna ska slå vakt om och utveckla den finländska festtraditionen utifrån målet att stödja elevernas utveckling till att respektera olikheter och främja samarbete och förtroende mellan människogrupper, folk, idéer, religioner och kulturer. Festerna ger också en möjlighet för elever från olika språkliga och kulturella grupper att bekanta sig med den finländska kulturen.

Religiösa evenemang

Skolorna kan i samarbete med församlingarna också i fortsättningen ordna religiösa tillställningar t.ex. gudstjänster och religiösa morgonsamlingar. I dessa fall är det fråga om religionsutövning. Det som man nu från UBS ännu tydligare poängterar är att hemmen ska informeras i god tid och att det ska vara frivilligt att delta. ”Det väsentliga är att vårdnadshavaren har en faktisk och genuin möjlighet att välja om eleven ska delta i evenemang och förrättningar som innehåller religiösa inslag” heter det i anvisningarna. Skolan är skyldig att ordna ett meningsfyllt program för de elever som inte är med. Vid arrangemangen ska skolorna försäkra sig om att likabehandlingen av eleverna inte äventyras och att inga elever stämplas. Barnens och ungdomarnas religionstillhörighet är inte avgörande utan vårdnadshavarna meddelar om barnet deltar. Gymnasie- och yrkesskolstuderande väljer själv hur de gör

Samarbete kring religiösa evenemang på fritiden

Utbildningsstyrelsen konstaterar att utbildningsanordnaren kan besluta att inte ordna religiösa evenemang under skoltid. Skolan kan dock samarbeta med lokala församlingar och andra religiösa samfund och ordna t.ex. jul- och vårgudstjänster på elevernas fritid. Utbildningsstyrelsen har inte i tidigare anvisningar lyft fram att skolor och församlingar kan samarbeta kring religiösa evenemang som försiggår under elevernas fritid.

Samarbete kring elevernas välmående

En ny elev- och studerandevårdslag antogs 1.8.2014. Lagen betonar i förebyggande syfte stöd för eleven och den studerande. Den nya lagen möjliggör också ett samarbete där skolorna och läroanstalterna kan planera, förverkliga och utveckla elevhälsan tillsammans med lokala organisationer t.ex. församlingarna. Det lönar sig för församlingarna att själva ta initiativ i de lokala skolornas och läroanstalternas arbete för välbefinnande (bl.a. styrgrupper på kommunnivå och sektorsöverskridande expertgrupper). En vanlig samarbetsform mellan församlingen och högstadier är att ungdomsarbetsledare regelbundet är närvarande under raster. Många gymnasier samarbetar också med församlingen kring teambilding när nya studerande börjar sin skolgång.


pdf liite

Ny anvisning från 12.1. 2018 om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

pdf liite

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang i gymnasiet

pdf liite

Kyrkostyrelsens cirkulär nr 19/2014 om skolornas religiösa evenemang och den nya lagen om elev- och studerandevård

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)