Utbildningsstyrelsens reviderade anvisningar

Hösten 2014 reviderade Utbildningsstyrelsen sina anvisningar om religionsundervisningen och utövandet av religion i skolor och läroanstalter (16.9.2014, Dno 3/012/2014, Dno 4/012/2014 och Dno 5/012/2014).

Skola och religion är ett ämne som ofta väcker starka känslor och något som många har en åsikt om. Det finns de som vill att skolvärlden skall utvecklas till en religionsfri zon. En del anser att i ett mångkulturellt samhälle är det bäst om ingen uttrycker eller utövar sin tro i det offentliga rummet.

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen ansåg (våren 2014) att det är problematiskt att i skolan ordna tillställningar som leds av en lärare eller en församling och vars innehåll utgår från en viss övertygelse. Det här har man nu utrett och 16.9.2014 kom Utbildningsstyrelsen (UBS) med nya anvisningar om skolans traditionella fester, om religiösa evenemang och om religionsundervisningen.

Traditionella fester

UBS följer grundlagsutskottets ställningstagande som innebär att i skolornas traditionella fester kan det fortfarande ingå religiösa inslag, t.ex. en psalm. Dessa fester ses som en del av skolans verksamhet och inte som religionsutövning. Eftersom festerna är gemensamma för hela skolan skapar de samhörighet. De är en del av den finländska kulturen som även barn och ungdomar som har en annan kulturell eller religiös tillhörighet kan delta i och på det sättet lära känna de finländska traditionerna. Enligt anvisningarna finns det dock möjlighet för en elev blir borta från delar av ett festprogram om det strider mot elevens eller familjens övertygelse.

Religionsutövning i skolan

Skolan kan också i fortsättningen ordna religiösa tillställningar, t.ex. gudstjänster och religiösa morgonsamlingar. I dessa fall är det fråga om religionsutövning. Det som man nu från UBS vill förtydliga är att hemmen ska informeras i god tid och att det ska vara frivilligt att delta. Skolan är skyldig att ordna ett meningsfyllt program för de elever som inte är med. Barnens och ungdomarnas religionstillhörighet är inte avgörande utan vårdnadshavarna meddelar om barnet deltar. Gymnasie- och yrkesskolstuderande väljer själva hur de gör.

Religionsundervisning (grundläggande utbildning och gymnasieutbildning)

Undervisnings- och utbildningsanordnaren är förpliktad att ordna undervisning i majoritetens religion. För undervisning i övriga religioner och i livsåskådningskunskap finns en minimigräns på tre elever. Religionsundervisningen utgör inte religionsutövning. Man kan enligt läroplanen bekanta sig med religionssamfunden och deras byggnader, seder samt former för religionsutövning.

Kyrkostyrelsens cirkulär

Kyrkostyrelsen har gett ut ett formulär (nr 19/2014) där man tar ställning till dessa frågor ur kyrkans synvinkel. Se nedan.


pdf liite

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

pdf liite

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang i gymnasiet

pdf liite

Kyrkostyrelsens cirkulär nr 19/2014 om skolornas religiösa evenemang och den nya lagen om elev- och studerandevård

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)