Hur kan församlingen vara aktiv i det lokala läroplansarbetet?

I december 2014 antogs grunderna för en ny läroplan för den grundläggande utbildningen. Arbetet med de lokala läroplanerna har inletts och det intensifieras under läsåret 2015-16. I augusti 2016 tas de nya läroplanerna i bruk.

Arbetet med nya grunder för läroplanen för gymnasiet är på slutrakan och planen är att också dessa ska träda i kraft från och med 1.8.2016.

”Samarbete med aktörer utanför skolan berikar skolarbetet och knyter det till det omgivande samhället.” Så står det i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, s.10.

Vidare står det så här:

”Samarbete med ungdoms-, biblioteks-, idrotts- och kulturväsendet, polisen samt församlingar, organisationer, företag och andra aktörer i närmiljön såsom naturskolor, muséer och ungdomscentraler bidrar till mångsidigare lärmiljöer och stödjer skolans fostrande uppdrag.” (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, s. 37)

Tittar man på statistik (2011) ser man att 96 % av skolorna inom den grundläggande utbildningen och 91 % av gymnasierna samarbetar med kyrkan. Som jämförelse kan nämnas att ca 50 % av skolorna samarbetar med olika medborgarrörelser, organisationer och företag (Demokratiakasvatusselvitys 2011:27, Utbildningsstyrelsen).

Det här samarbetet kan bland annat ta sig uttryck i att församlingen är med i utvecklingen av de lokala läroplanerna. Församlingens representanter kan tillsammans med andra samarbetsparter vara med och diskutera t.ex. värdegrunden och hur man kan stöda samhörighet och välmående hos barn och ungdomar, förutom den sakkunskap och de lärmiljöer som kyrkan kan erbjuda inom sitt eget område.

För att undvika missförstånd skulle det vara optimalt om det också i den lokala läroplanen skulle framgå att församlingen är en bland många andra samarbetsparter. I vissa kommuner görs avtal centralt, medan man i vissa kommuner lämnar denna fråga öppen för varje skola att besluta om enskilt. För alla parter gäller det att vara lyhörd.

Församlingarnas och skolornas samarbete är inte en självklar sak som rullar på utan att ifrågasättas. Samarbetet behöver hela tiden uppdateras, utvecklas och vårdas så att skolan har ett förtroende för församlingen som samarbetspart och även så att man tillsammans kan fundera på nya former av samarbete.

Nedan finns som pdf-filer de nya grunderna för läroplanen samt de uppdaterade anvisningar om anordnande av religionsundervisning och religiösa evenemang i skolorna.


pdf liite

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

pdf liite

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

pdf liite

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang i gymnasiet

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)