Välkommen till Skolan och kyrkan! Vi vill inspirera och stöda samarbetet mellan skolor och församlingar.

Samarbetskorgar

Interreligiös harmonivecka

Interreligiös harmonivecka, World Interfaith Harmony Week, 1-7.2 2021  FN:s internationella, interreligiösa vecka för harmoni år 2021 har temat “I dialog med miljön”. Liksom tidigare år uppmuntras daghem, skolor och andra grupper och organisationer att delta på sitt eget sätt för att öka förståelsen mellan olika åskådningar och religioner. Veckan inleds den 1.2 2021 med en deklaration av Tarja Halonen. På grund av pandemin sker det här […]… LÄS MER

Riktlinjer för kyrkans fostran

En av kyrkans grundläggande uppgifter är fostran. Kyrkan vill möjliggöra och stöda tillväxt för hela människan under hela livscykeln. Kyrkans fostran framgår i ”Vår kyrka – vi växer tillsammans” –riktlinjer för fostran 2015.  Några viktiga exempel på hur man tänker och vad man strävar efter: dopet är utgångspunkten människan är en helhet (fysisk, psykisk och […]… LÄS MER

En gemensam värdegrund

Skolans och kyrkans grunduppgifter möts i en gemensam värdegrund. Samarbete mellan skolan och kyrkan bygger på att de mycket långt delar samma grundvärderingar. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (s. 14) står det: ”Den grundläggande utbildningen bygger på övertygelsen om att barndomen har ett egenvärde. Varje barn är unikt och värdefullt i […]… LÄS MER

Allmänt om värdefostran

Skolan är en viktig värdefostrare i det finländska samhället. Det är av avgörande betydelse vilken värdegrund och människosyn som skolsystemet grundar sig på. Finland har godkänt både FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Där fastslås varje enskild människas okränkbara värde. De mänskliga rättigheterna har en stark koppling till en […]… LÄS MER

Skolans religiösa evenemang

Religionsfrihetslagen tryggar inte enbart en negativ religionsfrihet det vill säga en frihet från religion, utan även en positiv religionsfrihet som innebär individens frihet att tro och utöva sin tro. Det är utifrån principen om positiv religionsfrihet som skolan ordnar religiösa evenemang. Ofta sker det i samarbete med församlingar. Skolgudstjänster eller religiösa morgonsamlingar är exempel på […]… LÄS MER

Morgonsamling med församlingen

När en representant från församlingen kommer och håller morgonsamling är tillfället till sin karaktär ett religiöst evenemang. I morgonsamlingen kan psalmsång, andlig musik, bön och bibelläsning ingå. För att församlingens morgonsamlingar ska vara en naturlig del av skolans arbetsordning är det bra om det finns en viss regelbundenhet. Skolan kan också då lättare ordna ett […]… LÄS MER

Skolgudstjänster

Skolgudstjänster är mest meningsfulla om församlingen och skolan planerar dem tillsammans. Trots att skolgudstjänsterna firas i en kyrka är det fråga om ett religiöst evenemang som ingår i skolans verksamhet. Eftersom gudstjänstdeltagande är en form av religionsutövning är det viktigt att skolan ordnar en meningsfull parallell verksamhet för de elever som inte deltar. Man kan […]… LÄS MER

Undervisning i egen religion

Samhället ansvarar för religionsundervisningen i skolorna. Undervisningen i skolan har som mål att ge en bred allmänbildning och verktyg för att förstå och diskutera religion och livsåskådning. Religionsundervisningen i skolorna är inte konfessionell och innehåller inte heller religionsutövning fastän den kallas ”undervisning i egen religion”. Med stöd i religionsfrihetslagen och FN:s barnkonvention tar undervisningen hänsyn […]… LÄS MER

Luthersk etik och tro

Att vara människa innebär att vi hela tiden ställs inför val. Våra värderingar syns i vårt sätt att leva. Etiken granskar moralen, det vill säga hur vi lever, vad som är rätt och fel, gott och ont. Etiska frågor berör varje människa oberoende av hennes religion eller livsåskådning. Människor kan ha liknande värderingar t.ex. att […]… LÄS MER

Dela fred

Under åren 2018-2019 är Dela fred tema för kyrkans fostran (på finska Rauha). På delafred.fi finns material, texter och korta videon som kan användas både i skolan och inom barn- och ungdomsverksamheten i församlingarna. Under temaåren behandlas bland annat skolfred, fred i sociala medier, fred hemma, fred nära och långt borta.… LÄS MER

Fortbildning för religionslärare

Kyrkan vill stöda religionslärarna genom att varje år ordna Religionspedagogiska dagar. Programmet brukar rikta sig främst till ämneslärarna i religion i årskurs 7-9 och i gymnasiet men klasslärare är också välkomna med. Dagarna planeras i samarbete med religionslärare och våra samarbetspartners t.ex. Åbo akademi och  religionslärarförbundet ”Suomen uskonnonopettajain liitto.ry”.… LÄS MER

Den globala kyrkan

Den kristna tron är en global rörelse. Idag finns det flera kristna i Afrika än det finns i Europa. På hundra år har antalet kristna i världen fyrdubblats och är uppe i nästan 2 miljarder. De länder som har flest kristna är idag: USA, Brasilien, Mexiko, Ryssland, Filippinerna, Nigeria och Kina. De största lutherska kyrkorna […]… LÄS MER

Kulturell mångfald

Finländska familjer reser mera idag och blir bekanta med andra kulturer. I vardagen kan vi genom sociala medier, internet och musik förflytta oss till främmande platser och kulturer från det egna hemmet eller klassrummet. Vårt samhälle är mera pluralistiskt idag. Många människor flyttar hit från andra delar av världen, de senaste åren har många asylsökande […]… LÄS MER

Kyrkopedagogik – att uppleva kyrkan med alla sinnen

Kyrkopedagogik är en icke konfessionell metod då elever får uppleva  och utforska kyrkorummet med alla sina sinnen. Det var Tyskland som först började med kyrkopedagogik där den blivit populär de senaste 15 åren och har därifrån spridit sig till de nordiska länderna. Kyrkopedagogik: öppnar kyrkorna för alla människor oavsett deras religiösa bakgrund arbeta med upplevelser […]… LÄS MER

Religionsfrihetslagen och grundlagen

Var och en har rätt att bekänna sin tro, uttrycka sin övertygelse och utöva sin religion individuellt och tillsammans med andra. Religionsfrihet är en grundrättighet. 11 § Finlands grundlag: ”Var och en har religions- och samvetsfrihet. Till religions- och samvetsfriheten hör rätten att bekänna sig till och utöva en religion, rätten att ge uttryck för […]… LÄS MER

Samarbete vid kris

Församlingen vill vara en tillgång i skolans vardag, fest och vid kris – om skolan så vill. När man har ett nära samarbete lär man känna varandra. Då är det lättare att ta kontakt när en kris eller svår situation uppstår. En kris kommer alltid överraskande och berör både barn och skolans personal. Då är […]… LÄS MER

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Skolbarn behöver både en trygg start på dagen och en trygg eftermiddag. Därför är morgon- och eftermiddagsverksamheten en verksamhetsform som riktar sig till elever i åk 1–2 och även till elever på andra klasser som fått beslut om särskilt stöd. Eleverna behöver kompetenta, trygga vuxna ledare som är närvarande och ser och hör dem i […]… LÄS MER

Skolans klubbverksamhet

Kommunerna har sedan 2008 kunnat ansöka om statsbidrag för att ordna klubbar i skolor för barn och unga inom den grundläggande utbildningen. Målet med att utveckla skolornas klubbverksamhet är att kunna erbjuda en mångsidig fritidsverksamhet, som stödjer barns och ungas växande. Därmed ökar barns och ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter, stärker den sociala gemenskapen och deltagandet […]… LÄS MER

Välsignelse vid skolstart

Församlingar erbjuder välsignelse vid skolstarten på många orter. Ibland kan välsignelsetillfället vara ett tillfälle som skolan och församlingen planerar och genomför gemensamt. I de flesta fall är välsignelse vid skolstart något som församlingen ensam ansvarar för. Församlingarna bjuder in skolbarn och deras familjer samt faddrar när välsignelsen ordnas. Det vanligaste är att välsignelse inför skolstart […]… LÄS MER

Bearbeta sorg i klassen

En sorgeprocess har många olika faser. Det här materialet kan hjälpa läraren att bearbeta sorgen när ett dödsfall hänt eller när en kris uppstått. I klassen När ett dödsfall inträffar är det viktigt att eleverna får vara med och påverka hur minnet av den döda ska ihågkommas. Elevens sittplats eller om inte en sådan finns […]… LÄS MER

Samarbetsavtal

Ett samarbete fungerar bäst om man planerar tillsammans och kommer överens om hur samarbetet ser ut. Då skolornas behov och församlingarnas resurser möts undviker man onödiga problem. Många kommuner och församlingar (finskspråkiga) har gått in för att göra upp ett samarbetsavtal som gäller småbarnspedagogiken och skolorna. Samarbetsavtalet bygger på gällande lagstiftning och den lokala planen […]… LÄS MER

Stöd för lärarnas och personalens välmående

Skolans hektiska vardag med många ansikten, röster och mycket ljud är ansträngande både för elever och lärare. För att läraren i snabbt föränderliga situationer ska kunna möta, undervisa och stödja elevernas utveckling behöver hen också sköta om sitt eget välmående. Församlingens anställda som är med i skolsamarbetet finns också till för personalen. När någon från […]… LÄS MER

Teman kring reformationen – material för olika skolstadier

Reformationen har format Finland genom att öppna skolvägen för alla och genom att utveckla våra folkspråk. Martin Luthers teser 1517 utlöste reformationen som fortfarande påverkar kyrkan och samhället. År 2017 firades reformationens märkesår internationellt och nationellt och uppmärksammades inte enbart inom kyrkorna utan också på olika sätt i samhället. Märkesårets skolmaterial stöder ett lärande som […]… LÄS MER

Vår tids teser

Martin Luther publicerade 95 teser mot avlatshandeln 31.10. 1517. En del människor trodde att det var möjligt att köpa nåd. Luther skrev i sina teser att Guds nåd inte är en handelsvara. Nåden är en gåva. Luthers teser satte igång en händelsekedja som vi kallar reformationen. Reformationen inverkade på kyrkan och samhället på många sätt. […]… LÄS MER

Det egna språket och kulturen

Språket utvecklas hela tiden. Varför ersätts smileys av emojier? Vilken är det svenska språkets vackraste ord? Uppgifterna här har som mål att se hur språket förändras, hur språk är kommunikation, handling och konst. Att träna upp kreativitet och leka med språket är centralt i uppgifterna. Hur skulle det låta om morgonsamlingen ännu i dag skulle […]… LÄS MER

Psalmer lever i den lutherska traditionen

Ett av skolans uppdrag är att eleverna ska få bekanta sig med traditioner som hör ihop med fester och högtider som är en del av den finländska kulturen. I den lutherska traditionen har psalmsången och musiken alltid haft en viktig roll, ofta knuten till högtider. Musiken är ett språk som är allmänmänskligt. Både yngre och […]… LÄS MER

App gör reformationen konkret

Vad innebar reformationen för en vanlig finländare på 1500-talet? Applikationen Ordets smedja presenterar reformationens historia genom förstärkt verklighet och låter 1500-talsmänniskor komma till tals. Applikationen Ordets smedja förenar berättande och modern teknologi. Den tar användaren på en tidsresa: digitala figurer från reformationens decennier blir en del av det verkliga fysiska rummet och be berättar reformationens […]… LÄS MER

Psalmer, högtider och karaoke med CD:n Psalmedaljeskoj

Till alla lågstadier i Svenskfinland har Församlingsförbundet skickat en CD med gamla och nya psalmer framförda av barnkörer från Jomala församling på Åland (hösten 2016). Skivan innehåller psalmer som ingår i Psalmedaljeskoj som under många års tid varit en samarbetsform mellan skola och församling. Elever i skolan har sjungit psalmer och samlat pinser se här. […]… LÄS MER

Psalmuppgifter över ämnesgränserna: Religion/modersmål/musik

Textanalys Bekanta dig med psalmer som är skrivna av Martin Luther. Psalmboken finns på webben här. Välj en psalm t .ex. 154 Vår Gud är oss en väldig borg eller 550 Skänk du oss fred o Herre kär. Hur syns det att texten är skriven på 1500-talet? Sammanfatta kort det som du tycker att är […]… LÄS MER

Länkar

Allmänna länkar om märkesåret Ev.luth.kyrkan i Finland Åbo stads och församlingars officiella webbsida för märkesåret Svenska kyrkans sidor Sida av Luther entusiaster (Peter Strömmer och Göran Agrell) Den danska folkkyrkan (Folkekirke)   Den världsvida kyrkan Lutheran Theology in 90 Seconds at the 2012 ELCA Youth Gathering   LWF Assembly 2017 | Our Namibian Hosts (a glimpse of […]… LÄS MER

Språket lever i tiden

Språket är historiskt strukturerat. Ett språk lever i tiden. Samhällets utveckling leder till att språket förändras, nya ord uppkommer och många ord försvinner. Språket är en spegling av den tid vi lever i. Vi behöver orden för att förstå vår värld. De ord försvinner som inte längre hjälper oss att beskriva och förstå verkligheten. Nya […]… LÄS MER

Språk är handling och påverkan

I dagens samhälle är vi beroende av den informationsförmedling som sker genom språket. Genom språket styrs, utvecklas och granskas samhället. Språket möjliggör information och en stor kunskapsmängd. Vi påverkar människors attityder och beteende med hjälp av språket. Till exempel politikens och reklamens språk vill påverka väljarens och konsumentens åsikter och uppfattningar. Genom språket ger vi också […]… LÄS MER

Språket är en konstform

Språk kan ses som en konstform av ljud, rytm och text. Särskilt författare och poeter använder sig av språkets estetiska egenskaper. Ordens melodi och rytm väcker hos åhöraren olika föreställningar, och talets musikaliska egenskaper kan ge estetiska upplevelser. Författare utnyttjar språkets uppbyggnad och ordens olika betydelser för att beskriva verkligheten och skapa fantasivärldar. Det svenska […]… LÄS MER

Upptäck kyrkorummet

Många skolor i Svenskfinland finns på nära avstånd till en medeltida kyrka. Ett sätt att aktualisera reformationen är att se hur kyrkobyggnaden bär spår av reformationen. Det här kan ske genom samarbete med den lokala församlingen och muséer. Även nyare kyrkorum erbjuder en fin lärmiljö för studiebesök. Genom att bekanta sig med ett kyrkorum med […]… LÄS MER

Psalmer lever i den lutherska traditionen

Ett av skolans uppdrag är att eleverna ska få bekanta sig med traditioner som hör ihop med fester och högtider som är en del av den finländska kulturen. I den lutherska traditionen har psalmsången och musiken alltid haft en viktig roll, ofta knuten till högtider. Musiken är ett språk som är allmänmänskligt. Både yngre och […]… LÄS MER

Morgonsamling på latin

Ett sätt att levandegöra hur skolspråket förändrades som en följd av reformationen är att använda latin t.ex. i en morgonsamling. För att göra det effektfullt kan man helt utan förvarning börja tala latin och först i slutet av samlingen säga samma sak på svenska. Vill man utveckla idén med en ”latindag” i skolan kan man t.ex. […]… LÄS MER

App gör reformationen konkret

Vad innebar reformationen för en vanlig finländare på 1500-talet? Applikationen Ordets smedja presenterar reformationens historia genom förstärkt verklighet och låter 1500-talsmänniskor komma till tals. Applikationen Ordets smedja förenar berättande och modern teknologi. Den tar användaren på en tidsresa: digitala figurer från reformationens decennier blir en del av det verkliga fysiska rummet och be berättar reformationens […]… LÄS MER

Teser på en t-skjorta

Teser har under historiens gång skrivits då man velat åstadkomma en förändring. En tes kan påvisa att någonting är fel. En tes kan berätta hur någonting kan göras bättre. Enbart en tes räcker inte. Teser och diskussioner om dem kan förändra handlingar, attityder och tänkande. I den här tesverkstaden jobbar eleverna med en t-skjorta och […]… LÄS MER

Luthercraft

Fisucraft är kyrkans server – egna virtualvärld – i datorspelet Minecraft. I Fisucraft finns ett område som fokuserar på reformationen och Martin Luther – Luthercraft. Kom och skriv dina egna teser på tesdörren eller testa dina kunskaper om Martin Luther i frågesporten. Läs mer här om vad allt du kan göra i Luthercraft. Läs mer om […]… LÄS MER

Tillsammans för vi det goda vidare

Ett av människans viktigaste grundbehov är trygghet. Att hitta sin egen plats kan vara avgörande för att kunna uppleva sig trygg. Då vågar man jobba tillsammans i grupp, tänka på det gemensamma bästa och försöka förverkliga det. Nåd betyder att en människa blir godkänd och älskad utan egna prestationer. Där det finns nåd får man vara sådan […]… LÄS MER

Att hitta sin egen plats

Med hjälp av drama och lösningsorienterade metoder kan eleverna bearbeta olika situationer där någon har blivit lämnad utanför, blivit sårad eller mobbad. Elever har skapat berättelserna. Materialet lämpar sig för åk 1-6. Att hitta sin egen plats – beskrivning av uppgifterna och materialet Tre berättelser om att bli mobbad Känslokort Behovsord Rollfigurer Pratbubblor… LÄS MER

Liknelse för vår tid. Vem är min medmänniska?

Bibeln eller delar av den har blivit översatt till 2500 språk. När språket förändras behövs nya översättningar för att berättelsernas tidlösa budskap kan förstås. Liknelsen om den barmhärtige samariern är en av de kändaste berättelserna i Nya Testamentet. Hur kunde en berättelse med samma budskap se ut om handlingen utspelade sig i vår tids samhälle, i vår skola […]… LÄS MER

Utbildning är en möjlighet

Fyra ungdomar (Tesfaye från Etiopien, Hanna-Maria från Estland, Christopher från Tanzania och Samuel från Kambodja) berättar om sina tankar om betydelsen av utbildning och jämlikhet samt om sina drömmar om framtiden. ”Utbildning innebär en möjlighet. Ibland är det den enda möjligheten att ta sig ur fattigdomen” ”Utbildning gör mig målmedveten och ger mig en vision för mitt liv” ”Ingen kan nå framgång […]… LÄS MER

Studier, arbete och människovärdet

Utan skolgång, studier och arbete skulle vårt samhälle såsom vi känner det inte kunna utvecklas eller bestå. I de nordiska länderna ser vi spår av reformationen särskilt i det att vi betonar att alla ska ha rätt till utbildning. Ofta får vi höra hur finländarna byggde upp samhället efter kriget genom hårt arbete. Studier och […]… LÄS MER

Välkommen till webbplatsen Skolan och kyrkan!

Här kan du läsa om hur skolor och församlingar kan samarbeta. Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar. När de olika korgarna för samarbete hålls åtskilda skapar det klarhet i hur skolor och församlingar kan samarbeta så att religionsfriheten förverkligas. Det är viktigt att […]… LÄS MER

Psalmedaljeskoj

Psalmedaljeskoj är att sjunga tillsammans att jobba med psalmer i skolan på ett roligt sätt att samarbeta till nytta för både skola och församling att lära känna en betydelsefull del av vårt lands musikkultur Psalmedaljeskoj är samtidigt också en pinsjakt, som gör deltagandet mera målinriktat och ger motivation till att lära sig mera. Det ska […]… LÄS MER

Demokratifostran för ungdomar

Fakta och material kring församlingsvalet 18.11 inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland hittas här. Föreningen Navi som jobbar för att unga människor ska engagera sig i kyrkans beslutsfattande organ har olika typer av material kring valet. Här finns kort information, frågesport, test och korta videoklipp som visar och synliggör hur demokratin fungerar i församlingarna. Nuori […]… LÄS MER

Utforska rummet – kulturarvet som lärmiljö

Skolan i dag betonar vikten av att utnyttja olika lärmiljöer i det lokala samhället. Kyrkorum och heliga rum i olika trosinriktiningar hör till vårt kulturarv. Nu finns ett nytt pedagogiskt material för klasslärare och ämneslärare som kan användas vid studiebesök. Utforska rummet – materialet erbjuder verktyg för att bygga upp en lärprocess i ett kulturellt […]… LÄS MER

Utforska bilden – uppleva, tolka, samtala och skapa

Materialet Utforska bilden ger verktyg för att uppleva, utforska och tolka konstverk och även producera egna bilder utifrån dem. I det material som finns översatt till svenska ingår Nattvarden (Leonardo da Vinci), Adams skapelse (Michelangelo) och Dödens trädgård (Hugo Simberg).  De här konstverken ger fina möjligheter till samtal kring existentiella, religiösa- och åskådningsmässiga frågor. Samtidigt […]… LÄS MER

Barnkonventionens dag och barnrättsveckan

Internationella barndagen firas i Finland och runt om i världen årligen den 20 november till ära av att FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes. Veckan firas i år 16.–22.11.2020. Temat för barnets rättigheter 2020 är barnets rätt till framtiden Veckan för barnets rättigheter är en aktivitetsbetonad temavecka som riktas till skolorna och daghemmen vars syfte […]… LÄS MER

Julfest och julkyrka

I november har man i medierna diskuterat och debatterat frågor kring julfester och julkyrka. Sakkunnig i skolsamverkan Maria Björkgren-Vikström reder ut begreppen julfest och julkyrka i bloggen Kyrka nu På kyrkans webbsida aktuellt just nu kan du läsa mera om julkyrka och julfester i kyrkorummet.… LÄS MER

Pilgrimsvandring längs S:t Olofs sjöled för religionslärare 9-12.6 2021

Vi blev tvungna att skjuta upp vår vandring  till juni 2021. Då hoppas vi att kunna genomföra en fortbildning för lärare i form av en pilgrimsvandring . I maj 2019 öppnades officiellt S:t Olofs sjöled i Finland. Den går från Åbo och genom Åbolands skärgård över till Åland (och sedan vidare till Grisslehamn med Trondheim […]… LÄS MER

Ekofastan 2021 med temat: Vårda vattnet

Fastetiden inom kristenheten börjar i år 17.2 2021 och med den också ekofastan, som är en kampanj där lutherska kyrkan samarbetar med Marthaförbundet och FMS. På Ekofastans webbplats hittar du artiklar och poddar kring temat. Linn Jung och Anne Teir-Siltanen är redaktörer. En av skolans grundläggande uppgifter är att jobba för en hållbar framtid. Materialet […]… LÄS MER

Bibeläventyret

Bibeläventyret – en röd tråd genom Bibeln För mera information läs mera här: Bibeläventyret  I Bibeläventyret presenteras berättelserna i Bibeln på ett medryckande och engagerande sätt samtidigt som eleverna får en uppfattning om hur de hänger ihop tidsmässigt och vad som är den röda tråden. Eleverna får också en bild av de bibliska ländernas geografi. […]… LÄS MER

Idéer för distansundervisning

Här kommer några tips på material för distansundervisning Material om kyrkans internationella arbete till skolor Finska missionssällskapet har producerat ett material som behandlar människovärde och mänskliga rättigheter och som berör speciellt dem som lever i fattigdom och som diskrimineras. På de högre årskurserna behandlas också anpassningen till klimatförändringarna. Materialet lämpar sig för undervisning i följande […]… LÄS MER

Kyrkans samtalstjänst hjälper

Kyrkans samtalstjänst, chatten håller öppet måndag till torsdag kvällstid 19–21. Telefonen är öppen varje kväll 20-23, 0400 22 11 90. Det hjälper att sätta ord på sina tankar och känslor. Du kan också skriva brev. Chatten, nätjouren och mer information finns på; www.evl.fi/kyrkanssamtalstjanst… LÄS MER

Stöd i coronatider

En mycket viktig form av kyrkans skolsamarbete (korg 4) är att stöda elevernas och personalens välmående. Du som jobbar i skolan ska inte tveka att ta kontakt med den församling/de församlingar som skolan samarbetar med! I  församlingen finns präster, ungdomsarbetsledare och diakoner som gärna ställer upp som extra vuxna i skolvardagen. Samarbetet kan vara något […]… LÄS MER

Veckan för barnets rättigheter

Veckan för barnets rättigheter infaller i år 16-22.11.2020. Internationella barndagen firas i Finland och runt om i världen årligen den 20.11 till ära av att FN:s konvention om barns rättigheter godkändes. Tema för veckan 2020 är ”Varje barn har rätt till en framtid. Du har rätt att drömma Kampanjen #FårDrömma uppmuntrar barn och unga att drömma […]… LÄS MER

Interreligiös harmonivecka

Interreligiös harmonivecka, World Interfaith Harmony Week, 1-7.2 2021  FN:s internationella, interreligiösa vecka för harmoni år 2021 har temat “I dialog med miljön”. Liksom tidigare år uppmuntras daghem, skolor och andra grupper och organisationer att delta på sitt eget sätt för att öka förståelsen mellan olika åskådningar och religioner. Veckan inleds den 1.2 2021 med en deklaration av Tarja Halonen. På grund av pandemin sker det här […]… LÄS MER

Välkommen till webbplatsen Skolan och kyrkan!

Här kan du läsa om hur skolor och församlingar kan samarbeta. Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar. När de olika korgarna för samarbete hålls åtskilda skapar det klarhet i hur skolor och församlingar kan samarbeta så att religionsfriheten förverkligas. Det är viktigt att […]… LÄS MER

Stöd i coronatider

En mycket viktig form av kyrkans skolsamarbete (korg 4) är att stöda elevernas och personalens välmående. Du som jobbar i skolan ska inte tveka att ta kontakt med den församling/de församlingar som skolan samarbetar med! I  församlingen finns präster, ungdomsarbetsledare och diakoner som gärna ställer upp som extra vuxna i skolvardagen. Samarbetet kan vara något […]… LÄS MER

Kyrkans samtalstjänst hjälper

Kyrkans samtalstjänst, chatten håller öppet måndag till torsdag kvällstid 19–21. Telefonen är öppen varje kväll 20-23, 0400 22 11 90. Det hjälper att sätta ord på sina tankar och känslor. Du kan också skriva brev. Chatten, nätjouren och mer information finns på; www.evl.fi/kyrkanssamtalstjanst… LÄS MER

Interreligiös harmonivecka

Interreligiös harmonivecka, World Interfaith Harmony Week, 1-7.2 2021  FN:s internationella, interreligiösa vecka för harmoni år 2021 har temat “I dialog med miljön”. Liksom tidigare år uppmuntras daghem, skolor och andra grupper och organisationer att delta på sitt eget sätt för att öka förståelsen mellan olika åskådningar och religioner. Veckan inleds den 1.2 2021 med en deklaration av Tarja Halonen. På grund av pandemin sker det här […]… LÄS MER

NYTTIGA SIDOR

SÖK I PSALMBOKEN

SÖK I BIBELN