Skolans värdefostran och religiös fostran

Värdefostran bygger på en värdegrund. Eftersom skolan är en viktig faktor i det finländska samhället är det avgörande på vilken värdegrund och människosyn skolsystemet grundar sig.

Finland har godkänt både FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Där fastslås varje enskild människas okränkbara värde.

En värdegrund har alltid sin grund i en livssyn eller en religion. De mänskliga rättigheterna har sin grund i en kristen livssyn. Vårt finländska kulturarv har också i stor utsträckning sin grund i kristendomen.

Skolans och kyrkans grunduppgifter möts

De grundläggande värderingarna inom skolan och kyrkan är i stor utsträckning de samma även om de uttrycks på olika sätt. Läs mera

Temaområden för värdefostran

Följande teman behandlas på nedanstående sidor:
Människans unika värde
En hållbar livsstil och miljövård
Mångkulturalitet
Vårt globala ansvar
  Läs mera

Morgonsamlingar som en del av värdefostran

De värden som ligger till grund för undervisningen ska föras över till den dagliga verksamheten. Eftersom skoldagen  i den grundläggande utbildningen enligt Utbildningsstyrelsen ska inledas ... Läs mera

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)