Läs mer

Den globala kyrkan

Den kristna tron är en global rörelse. Idag finns det flera kristna i Afrika än det finns i Europa. På hundra år har antalet kristna i världen fyrdubblats och är uppe i nästan 2 miljarder. De länder som har flest kristna är idag: USA, Brasilien, Mexiko, Ryssland, Filippinerna, Nigeria och Kina. De största lutherska kyrkorna finns i Etiopien och Tanzania.

Den evangelisk lutherska kyrkan i Finland är en del av den världsvida kyrkan. Internationellt arbete, mission och diakoni hör till kyrkans grunduppgifter. Missionsarbete idag handlar inte bara om att förkunna evangeliet, utan också om internationell diakoni, eller bistånd. De senaste åren har påverkansarbete blivit allt viktigare för missionen. Man vill verka för alla människors lika värde och att ingen etnisk grupp har det sämre på något sätt.

Mission och utvecklingssamarbete

Kyrkans internationella diakoni

Kyrkans arbete bland utlandsfinländare

Ekumenik

innebär att olika kristna kyrkor och samfund samarbetar här i Finland och internationellt. I ekumeniska samtal försöker man hitta det som förenar kyrkorna och man vill lära sig förstå andra kristna, deras tro och liv. Ekumenik strävar till att olika kristna i allt högre grad skulle nå en tillräcklig läromässig enhet så att kyrkornas medlemmar kan ta del av nattvarden och förrättningar över kyrkogränserna. En ekumenisk attityd innebär ett ärligt och kärleksfullt förhållningssätt till andra kristna. Ekumenik förverkligas inte enbart genom lärosamtal utan också genom gemensam bön och olika aktiviteter.

Ekumeniska rådet i Finland

Religionsdialog

innebär att människor från olika religioner möts och samtalar i ömsesidig respekt. Gemensamma frågor är t.ex. hur öka respekt och förståelse mellan människor, miljövård, fred och rättvisa.

Föreningen  Ad astra stöder skolor, förskolor, daghem, lärarutbildningar och ungdomar och hjälper till att bygga upp kompetens i dialog, mångfaldsfrågor och olika religioner.

Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf vill jobba för samhällsfred.