Läs mer

Psalmuppgifter över ämnesgränserna: Religion/modersmål/musik

Textanalys

Bekanta dig med psalmer som är skrivna av Martin Luther. Psalmboken finns på webben här. Välj en psalm t .ex. 154 Vår Gud är oss en väldig borg eller 550 Skänk du oss fred o Herre kär.

  • Hur syns det att texten är skriven på 1500-talet?
  • Sammanfatta kort det som du tycker att är Luthers budskap i psalmen.
  • Vad är svårt att förstå i texten?
  • I psalm 154 talar Luther om världens furste. Vem kunde han ha syftat på?
  • Under krigsåren i Finland sjöngs ”Vår Gud är oss en väldig borg” mycket ofta.  Varför tror du att den blev så viktig?
  • Ge exempel på något i den psalm du valt som du tycker att känns aktuellt i dag 500 år efter att psalmen skrevs.
  • Tänk på den globala värld vi lever i dag och på vårt eget land. Strider en fosterländsk psalmtext mot de kristnas globala ansvar? Motivera ditt svar?

Sök i nya psalmbokstillägget ”Sång i Guds värld” ifall det finns någon psalm med motsvarande tema som någon av Luthers psalmer t.ex. psalm 154 eller 550 i Psalmboken. Hurdan är den nya psalmens text eller språkdräkt? Sägs samma tema på olika sätt? Skiljer de sig från varandra eller är de likadana?

Luthers kända julpsalm

Av himlens höjd nr 22 är en psalm som har sjungits under otaliga skoljulfester. Enligt en sägen skulle Martin Luther ha skapat psalmen när han höll på och natta sina barn. Den har så många verser eftersom det tog så länge för barnen att somna! Ta reda på mer fakta om psalmen. Sjung eller lyssna till olika varianter av den. Psalmen lämpar sig bra att spela på blockflöjt.

Vilken betydelse hade musiken för Martin Luther och reformationen? Sök svar t.ex. här

Skriv en egen psalmtext eller komponera en egen melodi

Det är enklast är att börja med en känd melodi t.ex. melodin som Luther komponerat nr 22 Av himlens höjd.

Skriv en egen text till melodin. Temat kan vara jul eller något som känns aktuellt. Här kan man kombinera teman från ”Finland 100 år” och ”Reformationen 500 år”. Temat för Finland 100 år var ”Tillsammans” och Reformationens märkesår hade temat ”Nåd”. ”Tillsammans för vi det goda vidare” kan vara en kombination av dessa båda. Eller varför inte skriva en tespsalm där eleverna själv formulerar teser för vår tid?

I de nya läroplanerna betonas skapande, improvisation och komponerande. Hur skulle det vara om eleverna fick komponera egna melodier till egen text?  En egen psalmvers med melodi borde inte vara oöverkomligt. För att eleverna ska komma i gång kan musikläraren ge ramar, t.ex. en ackordföljd som upprepas eller att sången ska bli 16 takter lång. Då hittar eleverna på en melodi inom den ramen (till egen text), t.ex.

o   4/4 DDDD  /  Em Em Em Em    / A7 A7 A7 A7 /DDDD  :// x4