Läs mer

Teman kring reformationen – material för olika skolstadier

Reformationen har format Finland genom att öppna skolvägen för alla och genom att utveckla våra folkspråk. Martin Luthers teser 1517 utlöste reformationen som fortfarande påverkar kyrkan och samhället. År 2017 firades reformationens märkesår internationellt och nationellt och uppmärksammades inte enbart inom kyrkorna utan också på olika sätt i samhället.

Märkesårets skolmaterial stöder ett lärande som utvecklar en mångsidig kompetens. Materialet presenteras under olika teman som lämpar sig för helhetsundervisning över ämnesgränserna. Modersmål, historia, religion, livsåskådning, samhällslära, musik och bildkonst är exempel på ämnen som kan ta upp teman med anknytning till reformationen.

Materialet och idéerna är indelade under temaområden och det framgår för vilken åldersgrupp de i första hand är tänkta.

Temaområden: