Läs mer

Vår tids teser

Martin Luther publicerade 95 teser mot avlatshandeln 31.10. 1517. En del människor trodde att det var möjligt att köpa nåd. Luther skrev i sina teser att Guds nåd inte är en handelsvara. Nåden är en gåva.

Luthers teser satte igång en händelsekedja som vi kallar reformationen. Reformationen inverkade på kyrkan och samhället på många sätt.

500 år är en lång tid i samhällets utveckling. Hur fungerar det nordiska välfärdssamhället idag? Vilka teser behöver formuleras i dag?