Läs mer

Vad är lovligt i fråga om religion i skolan?

VAD ÄR LOVLIGT I FRÅGA OM RELIGION I SKOLAN?

  • Länkar till gällande lagar, förorningar och anvisningar hittar du längst ner i det här dokumentet!
  • Om du vill diskutera vad som är möjligt gällande religion i skolan kan du gärna ta kontakt med helena.salenius@evl.fi!

UTBILDNINGSSTYRELSENS ANVISNINGAR OM RELIGION I SKOLAN BYGGER PÅ GRUNDLAGEN OCH RELIGIONSFRIHETSLAGEN

Var och en har rätt att bekänna sin tro, uttrycka sin övertygelse och utöva sin religion individuellt och tillsammans med andra. Religionsfrihet är en grundrättighet.

11 § Finlands grundlag:

”Var och en har religions- och samvetsfrihet. Till religions- och samvetsfriheten hör rätten att bekänna sig till och utöva en religion, rätten att ge uttryck för sin övertygelse och rätten att höra till eller inte höra till ett religiöst samfund. Ingen är skyldig att mot sin övertygelse ta del i religionsutövning.”

Religionsfriheten har både en positiv och en negativ sida, d.v.s. rätten att utöva respektive låta bli att utöva religion. Frihet till och frihet från religion.

Den nuvarande religionsfrihetslagen trädde i kraft 1.8.2003. Syftet med lagen är att trygga utövandet av den religionsfrihet som föreskrivs i grundlagen. Religionsfrihetslagen fokuserar inte enbart på individens rättigheter. Den gör oss uppmärksamma på att religionsfrihet också handlar om att trygga förutsättningar för kollektiv religionsutövning.

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet som ingår i Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna. Respekten för religionsfrihet är en viktig förutsättning för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Hur lagstiftningen påverkar religionsundervisningen och religionsutövning i skolan framgår i Utbildningsstyrelsens anvisningar.

Utbildningsstyrelsens anvisningar för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen anvisningar för gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsens anvisningar för yrkesutbildningen

Finlands grundlag 11.6.1999/731

Religionsfrihetslagen 2003