Läs mer

Skolgudstjänster

Skolgudstjänster är mest meningsfulla om församlingen och skolan planerar dem tillsammans. Trots att skolgudstjänsterna firas i en kyrka är det fråga om ett religiöst evenemang som ingår i skolans verksamhet. Eftersom gudstjänstdeltagande är en form av religionsutövning är det viktigt att skolan ordnar en meningsfull parallell verksamhet för de elever som inte deltar.

Man kan se på skolgudstjänster inte enbart som religionsutövning utan också ur ett pedagogiskt perspektiv. Många barn och unga är sällan med om en gudstjänst, för dem är skolgudstjänsten kanske den enda erfarenheten av en gudstjänst. Den allmänbildande skolans uppgift är att ge bildning också i religiösa- och åskådningstraditioner som stöd för elevens kulturella identitet. Skolgudstjänster får gärna vara ekumeniska det vill säga planeras och genomföras som ett samarbete mellan olika kyrkosamfund och i en anda religionsdialog.

Att närvara i en gudstjänst kan innebära att eleven får bekanta sig med religiösa symboler, uttryck och med hur det heliga kan gestaltas i en kristen tradition. På samma gång kan eleverna uppleva samhörighet och delaktighet. Det är viktigt att ge möjlighet för elever att vara med och planera och förbereda den gemensamma gudstjänsten. Frivillighet och öppenhet ska råda.

De mest populära tidpunkter för skolgudstjänster är vid läsårets början och slut, under advent- eller jultiden samt i samband med påsken. Skolgudstjänsterna antecknas i årsplanen och det är bra att i god tid planera dem i samarbete med församlingen.