Läs mer

Luther och reformationen
 • Berättelsen om Martin Luther

 • Tipspromenad om Martin Luther

 • Teser idag:

 • Martin Luther publicerade 95 teser mot avlatshandeln 31.10. 1517. En del människor trodde att det var möjligt att köpa nåd. Luther skrev i sina teser att Guds nåd inte är en handelsvara. Nåden är en gåva.Luthers teser satte igång en händelsekedja som vi kallar reformationen. Reformationen inverkade på kyrkan och samhället på många sätt.500 år är en lång tid i samhällets utveckling. Hur fungerar det nordiska välfärdssamhället idag? Vilka teser behöver formuleras i dag?
 • Luther och etiken:

 • Att vara människa innebär att vi hela tiden ställs inför val. Våra värderingar syns i vårt sätt att leva. Etiken granskar moralen, det vill säga hur vi lever, vad som är rätt och fel, gott och ont. Etiska frågor berör varje människa oberoende av hennes religion eller livsåskådning. Människor kan ha liknande värderingar t.ex. att varje barn är unikt och värdefullt i sig , men värderingarna kan utgå från olika religiösa eller sekulära övertygelser.Jesus sammanfattar alla Guds bud i det dubbla kärleksbudet: kärleken till Gud och medmänniskan är kärnan i den kristna etiken. Han visade också att etik inte bara handlar om att följa regler, utan de behöver tillämpas med kärlek och inlevelse i enlighet med den gyllene regeln.Inom den lutherska etiken har man lagt betoningen på det allmänmänskliga i det etiska kravet. Den kristna människosynen utgår från att människan är skapad till Guds avbild. Genom samvete, förnuft och medkänsla kan en människa i någon mån uppfatta hur hon borde handla mot andra. Människans ofullkomlighet och själviskhet gör att hon ändå inte alltid vet eller gör det som är gott och rätt. Olika sätt att tolka Bibeln har lett till olika ståndpunkter i etiska frågor bland de kristna.Luther betonade att det goda människan gör inte är ett sätt att samla meriter inför Gud. Tron kräver inte goda gärningar, men tron ger motivation och inspiration att förverkliga det goda. Goda gärningar beskrivs i Bibeln som trons frukter.Martin Luthers lilla katekes har haft stor betydelse inom den lutherska kyrkan under 500 års tid. Den ger en sammanfattning av den kristna tron. Den nu gällande versionen av katekesen för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland godkändes av kyrkomötet den 12.11.1999.
 • Luther och språket:

  Ett sätt att levandegöra hur skolspråket förändrades som en följd av reformationen är att använda latin t.ex. i en morgonsamling. För att göra det effektfullt kan man helt utan förvarning börja tala latin och först i slutet av samlingen säga samma sak på svenska.

  Vill man utveckla idén med en ”latindag” i skolan kan man t.ex. översätta till latin de svenska skyltarna på dörrarna i skolan. Lärarna blir kanske inspirerade att använda latinska termer i sin undervisning den dagen?

  Här finns två texter på latin med svensk översättning. Den första är nedtecknad under någon av de otaliga bordssamtal som ägde rum hemma hos Martin Luther och hans fru Katarina von Bora.

  Den andra texten är en äldre medeltida text av Tomas a Kempis. Den ger i alfabetisk form råd för hur munkarna skulle leva.

 • Luther och musiken:

 • Ett sätt att behandla Luther och reformationen är att bekanta sig både med gamla och nya psalmer. Martin Luther var en flitig psalmförfattare och komponerade också musiken till en del av psalmerna. I psalmboken finns 19 psalmer av Luther. Den kändaste är kanske ”Av himlens höjd nr 22” som hörde till julfestpsalmerna som många vuxna har sjungit som barn i skolan.
 • Uppgift: TextanalysBekanta dig med psalmer som är skrivna av Martin Luther. Psalmboken finns på webben här. Välj en psalm t .ex. 154 Vår Gud är oss en väldig borg eller 550 Skänk du oss fred o Herre kär.
  • Hur syns det att texten är skriven på 1500-talet?
  • Sammanfatta kort det som du tycker att är Luthers budskap i psalmen.
  • Vad är svårt att förstå i texten?
  • I psalm 154 talar Luther om världens furste. Vem kunde han ha syftat på?
  • Under krigsåren i Finland sjöngs ”Vår Gud är oss en väldig borg” mycket ofta.  Varför tror du att den blev så viktig?
  • Ge exempel på något i den psalm du valt som du tycker att känns aktuellt i dag 500 år efter att psalmen skrevs.
  • Tänk på den globala värld vi lever i dag och på vårt eget land. Strider en fosterländsk psalmtext mot de kristnas globala ansvar? Motivera ditt svar?

  Sök i nya psalmbokstillägget ”Sång i Guds värld” ifall det finns någon psalm med motsvarande tema som någon av Luthers psalmer t.ex. psalm 154 eller 550 i Psalmboken. Hurdan är den nya psalmens text eller språkdräkt? Sägs samma tema på olika sätt? Skiljer de sig från varandra eller är de likadana?

  Uppgift: Luthers kända julpsalm

  Av himlens höjd nr 22 är en psalm som har sjungits under otaliga skoljulfester. Enligt en sägen skulle Martin Luther ha skapat psalmen när han höll på och natta sina barn. Den har så många verser eftersom det tog så länge för barnen att somna! Ta reda på mer fakta om psalmen. Sjung eller lyssna till olika varianter av den. Psalmen lämpar sig bra att spela på blockflöjt.

  Vilken betydelse hade musiken för Martin Luther och reformationen? Sök svar t.ex. här

  Uppgift: Skriv en egen psalmtext eller komponera en egen melodi

  Det är enklast är att börja med en känd melodi t.ex. melodin som Luther komponerat nr 22 Av himlens höjd.

  Skriv en egen text till melodin. Temat kan vara jul eller något som känns aktuellt. Här kan man kombinera teman från ”Finland 100 år” och ”Reformationen 500 år”. Temat för Finland 100 år var ”Tillsammans” och Reformationens märkesår hade temat ”Nåd”. ”Tillsammans för vi det goda vidare” kan vara en kombination av dessa båda. Eller varför inte skriva en tespsalm där eleverna själv formulerar teser för vår tid?

  I de nya läroplanerna betonas skapande, improvisation och komponerande. Hur skulle det vara om eleverna fick komponera egna melodier till egen text?  En egen psalmvers med melodi borde inte vara oöverkomligt. För att eleverna ska komma i gång kan musikläraren ge ramar, t.ex. en ackordföljd som upprepas eller att sången ska bli 16 takter lång. Då hittar eleverna på en melodi inom den ramen (till egen text), t.ex.