Läs mer

Samarbetsavtal

Ett samarbete fungerar bäst om man planerar tillsammans och kommer överens om hur samarbetet ser ut. Då skolornas behov och församlingarnas resurser möts undviker man onödiga problem. Många kommuner och församlingar (finskspråkiga) har gått in för att göra upp ett samarbetsavtal som gäller småbarnspedagogiken och skolorna.

Samarbetsavtalet bygger på gällande lagstiftning och den lokala planen för småbarnspedagogik och skolornas läroplaner. När det finns en genomskinlighet i samarbetet kan alla känna sig trygga.

Kyrkostyrelsen har tillsammans med Utbildningsstyrelsen utarbetat en modell för samarbetsavtal:

A.  Ett allmänt samarbetsavtal som kommunens utbildningsanordnare och församlingens högsta ledning tecknar under. Som bilaga behövs

B.  lokala verksamhetsplaner för samarbetet och

C.  en uppdaterad läsårsplan

Samarbetsavtalet frågor till B-delen NY