Läs mer

Allmänt om värdefostran

Skolan är en viktig värdefostrare i det finländska samhället. Det är av avgörande betydelse vilken värdegrund och människosyn som skolsystemet grundar sig på.

Finland har godkänt både FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Där fastslås varje enskild människas okränkbara värde.

De mänskliga rättigheterna har en stark koppling till en kristen livssyn. Vårt finländska kulturarv har formats och formas hela tiden i växelverkan mellan olika kulturer. I de nationella grunderna för läroplanen uppmanas skolorna att reflektera och samtala om värdegrunden. Undervisningen ska stöda elevens kulturella identitet och kulturell mångfald ses som en rikedom.