Läs mer

En gemensam värdegrund

Skolans och kyrkans grunduppgifter möts i en gemensam värdegrund. Samarbete mellan skolan och kyrkan bygger på att de mycket långt delar samma grundvärderingar.

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (s. 14) står det:

”Den grundläggande utbildningen bygger på övertygelsen om att barndomen har ett egenvärde. Varje barn är unikt och värdefullt i sig. Var och en har rätt att växa till sin fulla potential som människa och samhällsmedlem. I detta behöver eleven uppmuntran och individuellt stöd. Eleven behöver känna sig hörd och uppskattad i skolgemenskapen samt känna att hen får stöd för sittlärande och välbefinnande. Lika viktigt är också erfarenheten av delaktighet och av att tillsammans bidra till det gemensamma arbetet och välbefinnandet.”

I kapitel 2.2 om värdegrunden finns bland annat dessa underrubriker:

  • Alla elever är unika och har rätt till god undervisning
  • Kulturell mångfald är en rikedom
  • Nödvändigheten av en hållbar livsstil

I Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 (s. 15)står det:

”Förskoleundervisningen bygger på uppfattningen om barndomens egenvärde. Varje barn är unikt och värdefullt precis så som det är. Alla barn har rätt att bli hörda, sedda, tagna i beaktande och förstådda som individer och som medlemmar i gruppen. Barnen har rätt att lära sig och bilda sig en uppfattning om sig själva och världen utifrån sina egna perspektiv.”

Allt detta är grundläggande värderingar också inom kristendomen.  Människan som Guds avbild, kärlek till nästan och människans ansvar för skapelsen är mer kyrkliga sätt att uttrycka samma saker.

I kyrkan har man sedan 2015 som stöd för arbetet med att göra barns och ungas röster hörda infört en barnkonsekvensanalys (BKA). Det innebär att inför alla beslut som tas inom förvaltning på alla nivåer bör man göra en analys av vilka följder detta har för barn och unga.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Kyrkans tro och värderingar