Läs mer

Luthersk etik och tro

Att vara människa innebär att vi hela tiden ställs inför val. Våra värderingar syns i vårt sätt att leva. Etiken granskar moralen, det vill säga hur vi lever, vad som är rätt och fel, gott och ont. Etiska frågor berör varje människa oberoende av hennes religion eller livsåskådning. Människor kan ha liknande värderingar t.ex. att varje barn är unikt och värdefullt i sig , men värderingarna kan utgå från olika religiösa eller sekulära övertygelser.

Jesus sammanfattar alla Guds bud i det dubbla kärleksbudet: kärleken till Gud och medmänniskan är kärnan i den kristna etiken. Han visade också att etik inte bara handlar om att följa regler, utan de behöver tillämpas med kärlek och inlevelse i enlighet med den gyllene regeln.

Inom den lutherska etiken har man lagt betoningen på det allmänmänskliga i det etiska kravet. Den kristna människosynen utgår från att människan är skapad till Guds avbild. Genom samvete, förnuft och medkänsla kan en människa i någon mån uppfatta hur hon borde handla mot andra. Människans ofullkomlighet och själviskhet gör att hon ändå inte alltid vet eller gör det som är gott och rätt. Olika sätt att tolka Bibeln har lett till olika ståndpunkter i etiska frågor bland de kristna.

Luther betonade att det goda människan gör inte är ett sätt att samla meriter inför Gud. Tron kräver inte goda gärningar, men tron ger motivation och inspiration att förverkliga det goda. Goda gärningar beskrivs i Bibeln som trons frukter.

Martin Luthers lilla katekes har haft stor betydelse inom den lutherska kyrkan under 500 års tid. Den ger en sammanfattning av den kristna tron. Den nu gällande versionen av katekesen för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland godkändes av kyrkomötet den 12.11.1999.