Läs mer

Riktlinjer för kyrkans fostran

En av kyrkans grundläggande uppgifter är fostran. Kyrkan vill möjliggöra och stöda tillväxt för hela människan under hela livscykeln.

Kyrkans fostran framgår i ”Vår kyrka – vi växer tillsammans” –riktlinjer för fostran 2015.  Några viktiga exempel på hur man tänker och vad man strävar efter:

  • dopet är utgångspunkten
  • människan är en helhet (fysisk, psykisk och andlig)
  • kyrkans fostran vill ge hopp och uppmuntran för att våga se framåt
  • delaktighet och gemenskap
  • betonar människovärde och trygghet
  • stöder individens tillväxt under olika skeden i livet

I lutherska kyrkan har man sedan 2015 tagit i bruk Barnkonsekvensanalys (BKA). Det innebär att man analyserar kyrkans och församlingens beslut ur barns, ungas och deras familjers synvinkel. BKA vill stärka barns och ungas rättigheter och välbefinnande, eftersom de inte har samma möjligheter att påverka som vuxna.