Reformationens märkesår i skolorna 2016-2017

Årskurs 1-6, årskurs 7-9 och gymnasiet.

Reformationen har format Finland genom att öppna skolvägen för alla och genom att utveckla våra folkspråk. Märkesåret firas internationellt och uppmärksammas inte enbart inom kyrkorna utan i hela samhället. Martin Luthers teser 1517 utlöste reformationen som fortfarande påverkar kyrkan och samhället.

Märkesårets skolmaterial stöder ett lärande som utvecklar en mångsidig kompetens. Materialet presenteras under olika teman som lämpar sig för helhetsundervisning över ämnesgränserna. Modersmål, historia, religion, livsåskådning, samhällslära, musik och bildkonst är exempel på ämnen som kan ta upp teman med anknytning till reformationen.

Materialet och idéerna är indelade under temaområden och det framgår för vilken åldersgrupp de i första hand är tänkta. Under hösten 2016 sätter vi efter hand in mera material.

Temaområden:

  1. Tillsammans för vi det goda vidare

  2. Vår tids teser

  3. Det egna språket och kulturen

 

 

 

1.Tillsammans för vi det goda vidare

Ett av människans viktigaste grundbehov är trygghet. Att hitta sin egen plats kan vara avgörande för att kunna uppleva sig trygg. Då vågar man jobba tillsammans i grupp, tänka på det gemensamma bästa och försöka förverkliga det. Läs mera

2. Vår tids teser

Martin Luther publicerade 95 teser mot avlatshandeln 31.10. 1517. En del människor trodde att det var möjligt att köpa nåd. Luther skrev i sina teser att Guds nåd inte är en handelsvara. Nåden är en gåva. Läs mera

3.Det egna språket och kulturen

Språket utvecklas hela tiden. Varför ersätts smileys av emojier? Vilken är det svenska språkets vackraste ord? Uppgifterna här har som mål att se hur språket förändras, hur språk är kommunikation, handling och konst. Att träna upp kreativitet och leka med språket är centralt i uppgifterna. Läs mera

Monolog om Martin Luther

Webbplats för Luther i enrum finns på evl.fi/Luthermonologen Läs mera

Länkar

Allmänna länkar om märkesåret Läs mera

Aktiviteter

Under våren 2017 kommer skådespelare Johan Fagerudd att turnera i Svenskfinland med en monolog om Martin Luther. Läs mera

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)